Revegetering og sprøytesåing

Vi utfører vegetasjonsetablering og erosjonssikring av:

– Vei – og skråningsarealer
– Skibakker
– Industriarealer
– Vei – og jernbaneskjæringer
– Avfallsdeponier