Terrengarrondering

Ved etablering og rehabilitering av utomhusanlegg må terrenget utformes og tilpasses til eksisterende høyder og elementer.

Med våre maskiner kan vi forflytte masser også på vanskelig tilgjengelige arealer.
Grunnlaget for et vellykket uteanlegg kan derfor legges slik som oppdragsgiver ønsker det.